Giắc âm thanh

F10 Hoa sen ( Canare)

NP3X (Neutrik)

NP2X (Neutrik)

NC3FD-LX (Neutrik)

@ 2017 Bản quyền thuộc về NTH